Trường THCS Xã Quân Chu được thành lập vào ngày 01 tháng 8 năm 1992 sau khi được tách từ Trường PTCS Quân Chu - huyện Đai Từ - tỉnh Thái Nguyên.